Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Életrajz

[] Tanulmányok, fokozatszerzés
[] Munkahelyem, beosztásaim
[] Oktatói munka; közreműködés szak-akkreditációs és szakfelelősi munkákban
[] Részvétel neveléstudományi kutatók képzésében és tudományos minősítési eljárásokban
[] Tudományos művek, publikációk, konferencia-szereplések
[] Nyelvtudásom; külföldi tanulmányútjaim és kapcsolataim
[] Tudományos, egyetemi és társadalmi testületekben való részvételem
[] Tudományos ösztöndíjak, pályázatok
[] Diákok tehetséggondozása, TDK-munka
[] Kitüntetéseim
[] Szabadidős tevékenységek, család

Tanulmányok, fokozatszerzés

1966. január 4-én születtem Dunaújvárosban, Stadler Katalin és Kéri János első és egyetlen gyermekeként. Általános- és középiskolai tanulmányaimat Nagyvenyimen és Dunaújvárosban folytattam. 1984-ben érettségiztem, és ugyanebben az évben kezdtem el tanulmányaimat a Janus Pannonius Tudományegyetem történelem-orosz szakán, ahol 1989-ben szereztem általános- és középiskolai tanári diplomát. Egyetemistaként két évig a Pedagógia Tanszék demonstrátora voltam.

1993 februárjában doktoráltam történelemből a Janus Pannonius Tudományegyetemen, summa cum laude minősítéssel. Dolgozatomnak „A történeti Baranya katolikus iskolái a dualizmus korában” volt a címe. 1994-1996 között elvégeztem a JPTE Modernkori Történeti Tanszékének „Európa és a magyarság a 19-20. században” nevű doktori iskoláját. Értekezésemet a dualizmus kori magyar nők történetéről írtam, és 1997-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel. 1995-ben tananyagfejlesztő távoktatási szakértői oklevelet szereztem a JPTE-n, bolognai és madridi részképzéssel.

2004 nyarán neveléstudományi tárgyú habilitációs értekezést és téziseket nyújtottam be a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, „A muszlim nevelésügy történeti és elméleti alapjai” címmel. Habilitációs előadásaimat 2004 novemberében tartottam meg.

2016-ban szereztem akadémiai doktori címet a neveléstudomány/neveléstörténet területén, „Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon” című értekezésemmel.

 

Munkahelyem, beosztásaim

1989 óta folyamatosan a Pécsi Tudományegyetem (korábban JPTE) Tanárképző Intézetében (2004-től a neve: Neveléstudományi Intézet) dolgozom. 1989-1993 között egyetemi tanársegéd, 1993-1997 között egyetemi adjunktus voltam, 1998-tól 2010-ig voltam egyetemi docens, 2010 szeptemberében kaptam meg a köztársasági elnöktől az egyetemi tanári kinevezésemet. (2007-2010 között GYED-en, illetve GYES-en voltam.) 2004 óta vagyok a Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék vezetője. 2013-2018 között a PTE BTK Neveléstudományi Intézet igazgatója voltam.

2012 februárjától vezetem a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskoláját, és ugyanott 2007-től az Oktatástörténeti Program vezetője vagyok. E tisztségemnél fogva tagja vagyok a PTE BTK Kari Doktori és Habilitációs Bizottságának (mely testület elnök-helyettese is voltam 2018-ig) és a PTE Egyetemi Doktori Bizottságának.

 

Oktatói munka; közreműködés szak-akkreditációs és szakfelelősi munkákban

Nevelés- és művelődéstörténetet, pedagógiai kutatásmódszertant és más alaptárgyakat tanítok nappali (BA, MA és osztatlan tanár) szakos hallgatóknak és posztgraduális képzésben résztvevőknek. Tantárgyfelelőse vagyok többek között a Nevelés- és művelődéstörténet, az Összehasonlító neveléstudomány, a Neveléstudományi paradigmák, A nevelés elméleti és történeti alapjai, valamint a Pedagógiai kutatásmódszertan című tárgyaknak.

Vezetésemmel formálódott ki és került indításra 2008-ban a PTE BTK Neveléstudomány MA programja, ahol a Neveléstörténeti kutatások specializációt vezetem. Közreműködtem a Pedagógia BA szak tantárgyainak kidolgozásában (2012-től a szak felelőse is vagyok), valamint a Tanár MA és az Osztatlan tanár szak szakindítási anyagának összeállításában. 2010-től kineveztek a PTE Tanár MA, majd 2013-tól az osztatlan tanár szak szakfelelősének.

A PTE különböző karain vezettem már kurzusokat, például a Művészeti Karon, a TTK-n, illetve a BTK történelem szakján. Ez utóbbihoz kapcsolódóan részt vettem a Történelem Mesterszak Kapcsolódó kontinensek: Amerika, Afrika, Ázsia programjának kidolgozásában, a TTK-n pedig vezetésemmel formálódott ki és indult el 2006-ban a Balkán szakirányhoz kapcsolódó Iszlám tanulmányok specializáció. A PTE BTK Szociológia Tanszékén a Gender specializáció keretei között a Nőoktatás története, a Romanisztika BA szakon pedig a Spanyolországi iszlám története című tantárgycsoport felelős kidolgozója voltam.

Az elmúlt két évtizedben diákok százai folytattak kutatómunkát a vezetésemmel (több mint 150 szakdolgozat, sikeres tudományos diákköri dolgozatok, akadémiai pályázatok, elnyert ösztöndíjak, tudományos publikációk jelzik ennek eredményeit). 30 év alatt közel 4500 diák látogatta egyetemi kurzusaimat, közülük több tucatnyian folytatnak tanulmányokat jelenleg az ország különböző egyetemeinek doktori iskoláiban (pedagógiából, illetve történelemből).

 

Részvétel neveléstudományi kutatók képzésében és tudományos minősítési eljárásokban

Alapító törzstagja vagyok a PTE BTK 2006-ban indult „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájának, ahol rendszeresen vezetek kurzusokat, és veszek részt elnökként vagy bizottsági tagként doktori védéseken, illetve habilitációs eljárásokban, valamint több diák témavezetőjeként is közreműködöm.

Korábban bekapcsolódtam a Debreceni Egyetem és a Veszprémi Egyetem neveléstudományi tárgyú doktori képzéseibe is, és a PTE BTK más doktori iskoláiban is közreműködöm (főként a nevelés- és művelődés-, illetve a vallástörténetet érintő) doktori munkák elbírálásában, védési és szigorlati bizottságok munkájában.

Eddig 9 neveléstudományi tárgyú tantárgy kidolgozását és oktatását végeztem a doktori iskolában. Mostanáig 5 fő szerzett vezetésemmel PhD fokozatot, és 9 hallgató téma- vagy társ-témavezetője vagyok jelenleg is. PhD munkánál és habilitációs folyamatnál 12, illetve 5 alkalommal láttam el opponensi feladatot, és további 21 alkalommal voltam tudományos minősítési eljárásokban bizottsági tag vagy elnök.

 

Tudományos művek, publikációk, konferencia-szereplések

1989 óta kutatási eredményeimet folyamatosan közzéteszem különböző tudományos fórumokon. Eddig több mint másfélszáz önálló kutatáson alapuló tanulmányom és könyvfejezetem, 9 könyvem, több egyetemi jegyzetem és szerkesztői munkámmal készült nyomtatott és elektronikus kötet jelent meg, valamint több tucatnyi recenziót, ismeretterjesztő és egyéb cikket írtam. Publikáltam többek között a Magyar Pedagógia, a Neveléstudomány, a a Pedagógiatörténeti Szemle, a Neveléstörténet, az Iskolakultúra, a Világtörténet, az Educatio, a HERJ, a Magiszter, az Eruditio és Educatio, az Autonómia és Felelősség, a Képzés és Gyakorlat, a Valóság, a Korunk, a Katedra és az Egészségnevelés című lapokban. Magyar nyelvű írásaim mellett több francia, angol, német és spanyol nyelven kiadott tanulmányom is napvilágot látott már a magyar és egyetemes neveléstörténet tárgyköréből, elsősorban jeles kiadóknál megjelent gyűjteményes kötetekben. Több mint hatvan, köztük 20 nemzetközi konferencián szerepeltem eddig, az utóbbiakon francia, spanyol és angol nyelvű előadásokkal, és rendszeresen tartok tudománynépszerűsítő előadásokat is Pécs város intézményeiben és időnként az ország más helyszínein. Műveimre eddig 625 (tudomásomra jutott) független hivatkozás történt.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001418

Konzulensi és lektori munkámmal rendszeresen segítem volt diákjaim műveinek a megjelenését, eddig körülbelül kéttucatnyi, zömmel nevelés- és helytörténeti kötet jelent meg így tanítványaim tollából. Többször publikáltam tanítványaimmal, fiatal kollégáimmal együtt, és műveikből nyomtatott és digitális köteteket is szerkesztettem, illetve ilyeneket lektoráltam.

 

Nyelvtudásom; külföldi tanulmányútjaim és kapcsolataim

Felsőfokú orosz nyelvtudásomon kívül francia és spanyol nyelvből középfokú C, angolból alapfokú B típusú nyelvvizsgával, latinból egyetemi záróvizsgával rendelkezem, és viszonylag jól olvasok portugál nyelven. Néhány éve kisebb-nagyobb megszakításokkal arabul is tanulok.

Ösztöndíjakkal és vendégtanári meghívásokkal eddig 15 hónapnyi időt töltöttem külföldi egyetemeken és kutatóhelyeken. 1992-ben fél tanévnyi ideig voltam TEMPUS ösztöndíjasként a Madridi Autonóm Egyetemen. 1994-ben Svédországban és a bolognai Scienterben, 1995 nyarán a Madridi Távoktatási Központban, 1995 őszén a Madridi Autonóm Egyetemen és a Salamancai Egyetem Tanárképző Karán jártam tanulmányúton. 1997-ben ismét egy szemeszternyi időt töltöttem el a Magyar Ösztöndíj Bizottság jóvoltából a Madridi Autonóm Egyetemen. 1999-ben és 2018-ban a Salamancai Egyetemen vendégoktatóként előadásokat tartottam a magyar nevelés és művelődés történetéről, illetve a hazai tanárképzésről. 2004-ben 1 hónapot töltöttem vendégtanárként Franciaországban, a Rouen-i Egyetemen, 2005-ben pedig madridi kutatóúton voltam. 2015-ben és 2017-ben ERASMUS pályázattal a Komarno-i Selye Egyetem Pedagógusképző Karán voltam vendégtanár. Az utóbbi években szoros munkakapcsolatot alakítottam ki chilei, olasz, brazil, spanyol, francia, tunéziai, valamint szlovákiai és erdélyi magyar neveléstörténész kollégákkal.

 

 

Tudományos, egyetemi és társadalmi testületekben való részvételem

2017 óta tagja vagyok az MTA Doktori Tanácsának. 2015 óta tagja vagyok választott közgyűlési képviselőként az MTA II. Osztályának. 2012-től tagja vagyok az MTA Pedagógiai Bizottságának (2020-ig újraválasztva). 1999-től tagja vagyok az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának (2020-ig újraválasztva), ahol 2003-2014 között, kisebb megszakításokkal a titkári feladatokat is elláttam. Az MTA keretei között működött Magyar-Spanyol Történész Vegyesbizottság tagjaként is tevékenyedtem 2004-2010 között. 1998 óta vagyok tagja az MTA köztestületének.

2006-ban kezdeményezésemre alakult meg Pécsen, az MTA PAB égisze alatt a Neveléstörténeti Munkabizottság, melynek kezdetektől elnöke vagyok (2020-ig újraválasztva). 1995-2011 között és 2014-től újra tagja vagyok az MTA-PAB Pedagógiai, és 2009-től az Ibéro-Amerikai Munkabizottságnak. 2006-2011 között tagja voltam az időközben megszűnt MTA-PAB Balkán Munkabizottságnak. 1999-2008 között elláttam az MTA-PAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának titkári feladatait.

2010-2012 között tagja voltam a MAB Pedagógiai-Pszichológiai Bizottságának és az OTKA Pedagógiai-Pszichológiai Zsűrijének. 2012-2018 a MAB Bölcsészettudományi Bizottságában dolgoztam. 2013-ban beválasztottak a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Tanácsadó Testületének Elnökségébe. 2014-ben beválasztottak az MTA Bolyai Ösztöndíj-Bizottságának külső szakértői közé. 2016 óta külső tagja vagyok az egri Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Tanácsadó Testületének.

2003-tól 2015-ig szerkesztőségi tagja voltam a Neveléstörténet című folyóiratnak, 2013-tól pedig a Pedagógiatörténeti Szemlének, és a PTE Per Aspera ad Astra című folyóirat szakmai tanácsadó testületének tagjaként is dolgozom. 2014-től szerkesztőségi tagja vagyok továbbá az ELTE PPK Neveléstudomány című, online folyóiratának és a PTE BTK-n indított Autonómia és Felelősség című folyóiratnak, továbbá 2017-től az ELTE TÓK Gyermeknevelés című elektronikus lapjának, 2018-tól az Új Pedagógiai Szemlének, 2019-től pedig a HERJ-nek. 2007-2010 között a Képzés és Gyakorlat szerkesztőségében is dolgoztam, ez utóbbinak 2009-től 2011-ig a szaklektora voltam. 2009-től 2013-ig szerkesztőbizottsági tagja voltam a Rouen-i Egyetem Penser l’Education című folyóiratának. 2004-től 2006-ig a Revista Aula című spanyolországi folyóirat külföldi tanácsadójaként, 2003-2004 között pedig a hazai Pedagógusképzés című lap szerkesztőbizottsági tagjaként is közreműködtem, 2007-ben az Educatio, 2014-ben pedig a HERJ egy-egy számának vendégszerkesztője voltam.

2012-től tagja vagyok az akkor a PTE IGYK-n (ma KPVK) alakult, országos Gyermekkultúra Kutatócsoportnak.

2005-2006-ban elnöke voltam a GRULA (Magyarországra Akkreditált Latin-Amerikai Nagykövetek Tanácsa) tudományos zsűrijének.

2008-2010 között külső szakértőként közreműködtem az ENSZ Civilizációk Szövetsége (Alliance of Civilizations) Nemzeti programjának kidolgozásában.

2012 óta tagja vagyok az ISCHE Standing Working Group Gender and Education nemzetközi, neveléstörténészekből álló csoportnak.

2015-17 között tagja voltam az ATEE (Association for Teacher Education in Europe) szervezetének.

2018-ban a PTE rektora kinevezett a PTE nagykövetévé.

1991-1995 és 2000-2006 között én voltam a PTE Neveléstudományi Intézet (korábban TKI) külügyi koordinátora, a TEMPUS, majd az ERASMUS diák- és tanárcsere kapcsolatok felelőse. E tevékenységemnél fogva tagja voltam a PTE Külügyi Bizottságának és az Európa Bizottságnak. 2004-től a PTE BTK Minőségbiztosítási Bizottságának voltam a tagja, 2010-től pedig a Képzési és Kreditátviteli Bizottság tagjaként dolgozom. 2010-2011-ben a PTE BTK képviseletében közreműködtem az Innovációs Bizottság munkájában.

Mint a tanár szak felelőse, szavazati jogú tagja vagyok a PTE 2015-ben megalakult Tanárképző Központja Tanácsának.

1992-2015 között részt vettem a Pécsi Magyar-Spanyol Baráti Társaság munkájában (több évig vezetőségi tagként dolgoztam), 1992-2001 között tagja voltam a Tanárképzők Szövetségének, 1993-2000 között pedig a Hajnal István Körnek.

 

Tudományos ösztöndíjak, pályázatok

2006-ban 2 éves időtartamra elnyertem az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, amelyet a GYED miatt meg kellett szakítanom, így 2009-re tevődött át, és 2010-ben zárult.

2006-ban egyik vezetője voltam a PTE BTK NTI-ben a HEFOP tananyagfejlesztési pályázatnak. Témavezetőként 2000-2002 között elnyertem egy Ifjúsági OTKA pályázatot, amely kiváló minősítéssel zárult. Résztvevő kutatóként több OTKA pályázatban is közreműködtem.

2011-12-ben témavezetője, 2012-2013-ban szakmai vezetője voltam a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen elnevezésű kutatási programjának. A PTE-n 2014-ben indult, 2015. szeptember 30-ig tartó futamidejű Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban TÁMOP 4.1.2. B. 2-13/1-2013-0014 projekt K2 komponensének szakmai vezetője voltam. Vezetésemmel zajlott továbbá a 2015-ös évben a TÁMOP- 422B-2015 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen nevű pályázat megvalósítása a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában.

Jelenleg egyik pécsi közreműködője vagyok a Mohács 1526-2026 – Rekonstrukció és emlékezet című, 2018-ban indult országos pályázatnak, ahol a Mohács-kép az oktatásügyben című alprojektet vezetem.

2017-től a Digitális oktatási kabinet kialakítása és elektronikus tananyagfejlesztés című alprogram vezetője vagyok a PTE EFOP -3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című pályázatában.

 

Diákok tehetséggondozása, TDK-munka

1990-1996 és 2000-2006 között tanszéki (majd intézeti) munkámhoz tartozott a TDK munka szervezése, ezekben az években én voltam a diákkör tanár-elnöke. Ebben a minőségemben több házi felolvasó-ülést, tájékoztató előadást szerveztem, bírálóként és szekció-elnökként részt vettem több kari és OTDK konferencián. 1991 óta valamennyi Országos Diákköri Konferencián jó helyezéseket értek el tucatnyian is az általam felkészített diákok közül, hárman kapták meg a legmagasabb, Pro Scientia-kitüntetést, és közülük ma szinte valamennyien doktori iskolák hallgatói. Rendszeresen vállalok absztrakt-bírálatokat és szekció-, szimpózium- és poszterbemutató-vezetéseket pécsi és országos doktoris konferenciákon, az ONK-n, valamint a PTE Grastyán Endre Szakkolégiumának éves konferenciáin.

Kitüntetéseim

2016-ban a PTE-n Arany Katedra-díjat kaptam.

2015-ben elnyertem az Emberi Erőforrások Minisztériuma Apáczai Csere János-díját.

2015-ben szülőfalum, Nagyvenyim nagyközség Díszpolgári címet adományozott nekem.

2005-ben megkaptam a GRULA (Magyarországra Akkreditált Latin-Amerikai Nagykövetek Tanácsa) Premio Latinamericano díját.

„Nevelésügy a középkori iszlámban” című könyvem 2003-ban a PTE-n elnyerte az Év publikációja címet.

1999-ben a Tudomány Napján a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága Ifjúsági Tudományos Díjban részesített addigi munkásságom elismeréseként.

1997-ben az egészségnevelés történetéről szóló írásaimmal kiérdemeltem az Egészségnevelés című folyóirat és a Nemzeti Egészségnevelési Intézet Vilmon Gyula nívódíját.

1993-ban és 1995-ben az OTDK-n kiemelkedő eredményt elért diákjaim felkészítéséért dékáni és miniszteri elismerésben részesültem. 2001-ben az OTDT Elnöksége Tudással Magyarországért jubileumi emléklappal és plakettel ismerte el 10 éves diák-tehetséggondozó munkámat. 2007-ben az OTDT Elnöksége ugyanezért Mestertanár Aranyéremmel jutalmazott.

 

Szabadidős tevékenységek, család

A szabadidőmben novellaírással, műfordítással, tájképfestéssel foglalkozom. Szeretek nyelveket tanulni, utazni és gyalogszerrel kirándulni. Az 1990-es évek közepe óta tagja vagyok a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) Egyesületnek, és hozzá kapcsolódóan – társadalmi munkában – segítettem számos neveléstörténeti és egyéb forrás feltárását és digitalizálását.

A családom Pécsen él. A férjem Ambrus Attila József, informatikus könyvtáros, a PTE Tudásközpont munkatársa, 1988 óta vagyunk házasok. A gyermekünk, Ambrus-Kéri Noel 2007-ben született, a pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola tanulója.

 

Ambrus Attiláné Prof. dr. Kéri Katalin
Pécs, 2019. január 17.
[.doc]

 

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt szereti: