Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Életrajz

[] Tanulmányok, fokozatszerzés
[] Munkahelyem, beosztásaim
[] Oktatói munka; közreműködés szak-akkreditációs és szakfelelősi munkákban
[] Részvétel neveléstudományi kutatók képzésében és tudományos minősítési eljárásokban
[] Tudományos művek, publikációk, konferencia-szereplések
[] Nyelvtudásom; külföldi tanulmányútjaim és kapcsolataim
[] Tudományos, egyetemi és társadalmi testületekben való részvételem
[] Tudományos ösztöndíjak, pályázatok
[] Diákok tehetséggondozása, TDK-munka
[] Kitüntetéseim
[] Szabadidős tevékenységek, család


 

Tanulmányok, fokozatszerzés

1966. január 4-én születtem Dunaújvárosban, Stadler Katalin és Kéri János első és egyetlen gyermekeként. Általános- és középiskolai tanulmányaimat Nagyvenyimen és Dunaújvárosban folytattam. 1984-ben érettségiztem, és ugyanebben az évben kezdtem el tanulmányaimat a Janus Pannonius Tudományegyetem történelem-orosz szakán, ahol 1989-ben szereztem általános- és középiskolai tanári diplomát. Egyetemistaként két évig a Pedagógia Tanszék demonstrátora voltam.

1993 februárjában doktoráltam történelemből a Janus Pannonius Tudományegyetemen, summa cum laude minősítéssel. Dolgozatomnak „A történeti Baranya katolikus iskolái a dualizmus korában” volt a címe. 1994-1996 között elvégeztem a JPTE Modernkori Történeti Tanszékének „Európa és a magyarság a 19-20. században” nevű doktori iskoláját. Értekezésemet a dualizmus kori magyar nők történetéről írtam, és 1997-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel. 1995-ben tananyagfejlesztő távoktatási szakértői oklevelet szereztem a JPTE-n.

2004 nyarán neveléstudományi tárgyú habilitációs értekezést és téziseket nyújtottam be a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, „A muszlim nevelésügy történeti és elméleti alapjai” címmel. Habilitációs előadásaimat 2004 novemberében tartottam meg.

 

Munkahelyem, beosztásaim

1989 óta folyamatosan a Pécsi Tudományegyetem (korábban JPTE) Tanárképző Intézetében (2004-től a neve: Neveléstudományi Intézet) dolgozom. 1989-1993 között egyetemi tanársegéd, 1993-1997 között egyetemi adjunktus voltam, 1998-tól 2010-ig voltam egyetemi docens, 2010 szeptemberében kaptam meg az egyetemi tanári kinevezésemet. (2007-2009 között GYED-en, illetve GYES-en voltam.) 2004 óta vagyok (2014-ig újraválasztva) a Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék vezetője. 2013 októberétől 5 évre a Neveléstudományi Intézet igazgatójává neveztek ki.

2012 februárjától vezetem a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskoláját, és ugyanott 2007-től az Oktatástörténeti Program vezetője vagyok. E tisztségemnél fogva tagja vagyok a PTE BTK Kari Doktori és Habilitációs Bizottságának és a PTE Egyetemi Doktori Bizottságának.

 

Oktatói munka; közreműködés szak-akkreditációs és szakfelelősi munkákban

Nevelés- és művelődéstörténetet és más alaptárgyakat tanítok nappali (BA és MA) szakos hallgatóknak és posztgraduális képzésben résztvevőknek, valamint speciálkollégiumokat és szakdolgozati szemináriumot vezetek művelődés- és neveléstörténeti témákról. Az elmúlt két évtizedben diákok százai folytattak kutatómunkát a vezetésemmel (több mint 150 szakdolgozat, sikeres tudományos diákköri dolgozatok, akadémiai pályázatok, elnyert ösztöndíjak, tudományos publikációk jelzik ennek eredményeit). 26 szemeszter alatt közel 3000 diák látogatta egyetemi kurzusaimat, közülük mintegy kéttucatnyian folytatnak tanulmányokat jelenleg az ország különböző egyetemeinek doktori iskoláiban (pedagógiából illetve történelemből). Vezetésemmel formálódott ki és került indításra 2008-ban a PTE BTK Neveléstudomány MA programja, ahol a Neveléstörténeti kutatások szakirányt is én vezetem. Közreműködtem a Pedagógia BA szak tantárgyainak kidolgozásában (2012-től a szak felelőse is vagyok), valamint a Tanár MA szak összeállításában. 2010-től kineveztek a PTE Tanár MA szakfelelősének.

A PTE különböző karain vezettem már kurzusokat, például a Művészeti Karon, a TTK-n, illetve a BTK történelem szakján. Ez utóbbihoz kapcsolódóan részt vettem a Történelem Mesterszak Kapcsolódó kontinensek: Amerika, Afrika, Ázsia programjának kidolgozásában, a TTK-n pedig vezetésemmel formálódott ki és indult el 2006-ban a Balkán szakirányhoz kapcsolódó Iszlám tanulmányok specializáció. A PTE BTK Szociológia Tanszékén a Gender specializáció keretei között a Nőoktatás története, a Romanisztika BA szakon pedig a Spanyolországi iszlám története című tantárgycsoport felelős kidolgozója voltam.

 

Részvétel neveléstudományi kutatók képzésében és tudományos minősítési eljárásokban

Alapító törzstagja vagyok a PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájának, ahol rendszeresen vezetek kurzusokat, és veszek részt elnökként vagy bizottsági tagként doktori védéseken, illetve habilitációs eljárásokban, valamint több diák témavezetőjeként is közreműködöm.

Korábban bekapcsolódtam a Debreceni Egyetem és a Veszprémi Egyetem neveléstudományi tárgyú doktori képzéseibe is, és a PTE BTK más doktori iskoláiban is közreműködöm (főként a nevelés- és művelődés-, illetve a vallástörténetet érintő) doktori munkák elbírálásában.

Eddig 7 neveléstudományi tárgyú tantárgy kidolgozását és oktatását végeztem a doktori iskolában. Jelenleg 18 fő témavezetője vagyok, és eddig 2 fő szerzett vezetésemmel PhD fokozatot, 2009-ben és 2011-ben. PhD munkánál és habilitációs folyamatnál 6-6 alkalommal láttam el opponensi feladatot, és további 14 alkalommal voltam tudományos minősítési eljárásokban bizottsági tag vagy elnök.

 

Tudományos művek, publikációk, konferencia-szereplések

1989 óta kutatási eredményeimet folyamatosan közzéteszem különböző tudományos fórumokon. Eddig száznál is több önálló kutatáson alapuló tanulmányom és könyvfejezetem, 6 könyvem, több egyetemi jegyzetem és szerkesztői munkámmal készült nyomtatott és elektronikus kötet jelent meg, valamint több tucatnyi recenziót, ismeretterjesztő és egyéb cikket írtam. Publikáltam többek között a Neveléstörténet, az Iskolakultúra, a Magyar Pedagógia, a Világtörténet, az Educatio, a Valóság és az Egészségnevelés című lapokban. Magyar nyelvű írásaim mellett több francia, angol, német és spanyol nyelven kiadott tanulmányom is napvilágot látott már a magyar és egyetemes neveléstörténet tárgyköréből. Csaknem negyven, köztük tizenöt nemzetközi konferencián szerepeltem eddig, az utóbbiakon francia, spanyol és angol nyelvű előadásokkal, és rendszeresen tartok tudománynépszerűsítő előadásokat is Pécs város intézményeiben és időnként az ország más helyszínein. Műveimre eddig körülbelül 300 (tudomásomra jutott) független hivatkozás történt, ebből 30 külföldi.

Konzulensi és lektori munkámmal rendszeresen segítem volt diákjaim műveinek a megjelenését is, eddig kéttucatnyi, zömmel nevelés- és helytörténeti kötet jelent meg így tanítványaim tollából. Többször publikáltam tanítványaimmal, fiatal kollégáimmal együtt, és műveikből nyomtatott és digitális köteteket is szerkesztettem, illetve ilyeneket lektoráltam.

 

Nyelvtudásom; külföldi tanulmányútjaim és kapcsolataim

Felsőfokú orosz nyelvtudásomon kívül francia és spanyol nyelvből középfokú C, angolból alapfokú B típusú nyelvvizsgával, latinból egyetemi záróvizsgával rendelkezem, és viszonylag jól olvasok portugál nyelven. Néhány éve kisebb-nagyobb megszakításokkal arabul is tanulok.

Ösztöndíjakkal és vendégtanári meghívásokkal eddig 13 hónapnyi időt töltöttem külföldi egyetemeken és kutatóhelyeken. 1992-ben fél tanévnyi ideig voltam TEMPUS ösztöndíjasként a Madridi Autonóm Egyetemen. 1994-ben Svédországban és a bolognai Scienterben, 1995 nyarán a Madridi Távoktatási Központban, 1995 őszén a Madridi Autonóm Egyetemen és a Salamancai Egyetem Tanárképző Karán jártam tanulmányúton. 1997-ben ismét egy szemeszternyi időt töltöttem el a Magyar Ösztöndíj Bizottság jóvoltából a Madridi Autonóm Egyetemen. 1999-ben a Salamancai Egyetemen vendégoktatóként előadásokat tartottam a magyar nevelés és művelődés történetéről. 2004-ben 1 hónapot töltöttem vendégtanárként Franciaországban, a Rouen-i Egyetemen, 2005-ben pedig madridi kutatóúton voltam. Az utóbbi években szoros munkakapcsolatot alakítottam ki chilei, olasz, brazil, spanyol, tunéziai neveléstörténész kollégákkal.

 

Tudományos, egyetemi és társadalmi testületekben való részvételem

2012-től tagja vagyok az MTA Pedagógiai Bizottságának. 1999-től tagja vagyok az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának, ahol 2003-tól a titkári feladatokat is ellátom (2014-ig újraválasztva). Az MTA keretei között működött Magyar-Spanyol Történész Vegyesbizottság tagjaként is tevékenykedtem 2004-2010 között. 1998 óta tagja vagyok az MTA köztestületének.

2006-ban kezdeményezésemre alakult meg Pécsen, az MTA PAB égisze alatt a Neveléstörténeti Munkabizottság, melynek kezdetektől elnöke vagyok (2014-ig újraválasztva). 1995-2011 között tagja voltam az MTA-PAB Pedagógiai, 2006-2011 között a Balkán és 2009-től az Ibéro-Amerikai Munkabizottságnak. 1999-2008 között elláttam az MTA-PAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának titkári feladatait.

2010-2012 között tagja voltam a MAB Pedagógiai-Pszichológiai Bizottságának és az OTKA Pedagógiai-Pszichológiai Zsűrijének. 2012-től (2018-ig) beválasztottak a MAB Bölcsészettudományi Bizottságába.

2012-től tagja vagyok az akkor a PTE IGYK-n alakult, országos Gyerekkultúra Kutatócsoportnak.

2003-tól szerkesztőségi tagja vagyok a Neveléstörténet című folyóiratnak, 2013-tól pedig a Pedagógiatörténeti Szemlének. 2007-2010 között a Képzés és Gyakorlat szerkesztőségében is dolgoztam, ez utóbbinak 2009-től 2011-ig a szaklektora voltam. 2009-től szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Rouen-i Egyetem Penser l’Education című folyóiratának. 2004-től 2006-ig a Revista Aula című spanyolországi folyóirat, 2003-2004 között pedig a hazai Pedagógusképzés szerkesztőbizottságában is közreműködtem, 2007-ben az Educatio, 2013-ban pedig a HERJ egyik számának vendégszerkesztője voltam.

2005-2006-ban elnöke voltam a GRULA (Magyarországra Akkreditált Latin-Amerikai Nagykövetek Tanácsa) tudományos zsűrijének.

2008-2010 között külső szakértőként közreműködtem az ENSZ Civilizációk Szövetsége (Alliance of Civilizations) Nemzeti programjának kidolgozásában.

1991-1995 és 2000-2006 között én voltam a PTE Neveléstudományi Intézet (korábban TKI) külügyi koordinátora, a TEMPUS, majd az ERASMUS diák- és tanárcsere kapcsolatok felelőse. E tevékenységemnél fogva tagja voltam a PTE Külügyi Bizottságának és az Európa Bizottságnak. 2004-től a PTE BTK Minőségbiztosítási Bizottságának voltam a tagja, 2010-től pedig a Képzési és Kreditátviteli Bizottság tagjaként dolgozom. 2010-2011-ben a PTE BTK képviseletében közreműködtem az Innovációs Bizottság munkájában.

1992 óta veszek részt a Pécsi Magyar-Spanyol Baráti Társaság munkájában (több évig vezetőségi tagként dolgoztam), 1992-2001 között tagja voltam a Tanárképzők Szövetségének, 1993-2000 között pedig a Hajnal István Körnek.

 

Tudományos ösztöndíjak, pályázatok

2006-ban 2 éves időtartamra elnyertem az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, amelyet a GYED miatt meg kellett szakítanom, így 2009-re tevődött át, és 2010-ben zárult.

2006-ban egyik vezetője voltam a PTE BTK NI-ben a HEFOP tananyagfejlesztési pályázatnak. Témavezetőként 2000-2002 között elnyertem egy Ifjúsági OTKA pályázatot, amely kiváló minősítéssel zárult. Résztvevő kutatóként több OTKA pályázatban is közreműködtem. 2011-12-ben témavezetője, 2012-től vezetője vagyok az OTDI TÁMOP-os kutatási programjának.

 

Diákok tehetséggondozása, TDK-munka

1990-1996 és 2000-2006 között tanszéki (majd intézeti) munkámhoz tartozott a TDK munka szervezése, ezekben az években én voltam a diákkör tanár-elnöke. Ebben a minőségemben több házi felolvasó-ülést, tájékoztató előadást szerveztem, bírálóként és szekció-elnökként részt vettem több kari és OTDK konferencián. 1991 óta valamennyi Országos Diákköri Konferencián jó helyezéseket értek el tucatnyian is az általam felkészített diákok közül, hárman kapták meg a legmagasabb, Pro Scientia-kitüntetést, és közülük ma szinte valamennyien doktori iskolák hallgatói.

 

Kitüntetéseim

2005-ben elnyertem a GRULA (Magyarországra Akkreditált Latin-Amerikai Nagykövetek Tanácsa) Premio Latinamericano díját.

„Nevelésügy a középkori iszlámban” című könyvem 2003-ban a PTE-n elnyerte az Év publikációja címet.

1999-ben a Tudomány Napján a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága Ifjúsági Tudományos Díjban részesített addigi munkásságom elismeréseként.

1997-ben az egészségnevelés történetéről szóló írásaimmal kiérdemeltem az Egészségnevelés című folyóirat és a Nemzeti Egészségnevelési Intézet Vilmon Gyula nívódíját.

1993-ban és 1995-ben az OTDK-n kiemelkedő eredményt elért diákjaim felkészítéséért dékáni és miniszteri elismerésben részesültem. 2001-ben az OTDT Elnöksége Tudással Magyarországért jubileumi emléklappal és plakettel ismerte el 10 éves diák-tehetséggondozó munkámat. 2007-ben az OTDT Elnöksége ugyanezért Mestertanár Aranyéremmel jutalmazott.

 

Szabadidős tevékenységek, család

A szabadidőmben novellaírással, műfordítással, tájképfestéssel foglalkozom. Szeretek nyelveket tanulni, utazni és gyalogszerrel kirándulni. Az 1990-es évek közepe óta tagja vagyok a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) Egyesületnek, és hozzá kapcsolódóan – társadalmi munkában – segítettem számos neveléstörténeti és egyéb forrás feltárását és digitalizálását.

A családom Pécsen él. A férjem Ambrus Attila József, informatikus könyvtáros, a PTE Egyetemi Könyvtár munkatársa a Tudásközpontban, 1988 óta vagyunk házasok. A gyermekünk, Ambrus-Kéri Noel 2007-ben született, 2013 őszétől a pécsi Jókai Mór Általános Iskola tanulója.

Ambrus Attiláné dr. Kéri Katalin
Pécs, 2013. október 5.
[GoogleDocs]
Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s