Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Publikációk

MTMT — https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001418
[] Monográfiák, szakkönyvek
[] Egyetemi jegyzetek
[] Szerkesztői munka (nyomtatott könyvek, folyóiratok)
[] Szerkesztői munka (elektronikus könyvek)
[] Könyvfejezetek
[] További tudományos közlemények
[] Szakfordítások
[] Tudományos-ismeretterjesztő cikkek
[] Recenziók
[] Nyilvános dokumentumtárban őrzött kéziratok
[] Televíziós előadások, egyéb szereplések
[] Rádiós előadások, riportok
[] Konferencia-szereplések, tudományos előadások
[] Bevezetők, előszavak, köszöntők


 

Monográfiák, szakkönyvek

[] Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról.
     (historiográfiai áttekintés)

     PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, 200 o.

[] Allah bölcsessége. Bevezetés az iszlám nevelés- és művelődéstörténetébe.
     Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2010, 304 o.

[] Nevelés és művelődés Hispániában. Történelmi tanulmányok.
     SZTE – PTE, Szeged – Pécs, 2009, 210 o.

[] Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914.
     Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2008, 222 o.

[] Holdarcú, karcsú ciprusok – Nők a középkori iszlámban.
     Terebess Kiadó, Terebess Text, Budapest, 2003, 110 o.

[] Nevelésügy a középkori iszlámban.
     Iskolakultúra Könyvek 16, Pécs, 2002, 230 o.

[] Bevezetés a neveléstörténeti kutatásokba.
     Műszaki K., Budapest, 2001, 120 o.

 

Egyetemi jegyzetek

[] Mi a neveléstörténet? Mozaikok a nevelés történetéből II.
     Pécs, 1997. JPTE TKI. 100 o.

[] Kéri Katalin – Ambrus Attila József: Szárnyaljon a képzeleted!
     Budapest, 1996. Calibra Kiadó. 40 o.

[] Neveléstörténet – Egyetemes és magyar neveléstörténet az ókortól
     a XX. század 2. feléig.

     Budapest – Pécs, 1996. ORFK-JPTE TTK (továbbképzési anyag). 52 o.

 

Szerkesztői munka (nyomtatott könyvek, folyóiratok)

[] Kéri Katalin – Forray R. Katalin: Társadalmi nemek.
     (Educatio 2007/IV. szám) Budapest, 2007. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 204 o.

[] Kéri Katalin – Bárdossy Ildikó – Forray R. Katalin:
     Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez.
     Budapest – Pécs, 2006. HEFOP Konzorcium. 260 o.

[] Ezerszínű világ – Dolgozatok a neveléstörténet köréből.
     Pécs, 2000. PTE-TKI. 200 o.

[] Távoli tájak, ismeretlen gyerekek. Mozaikok a nevelés történetéből III.
     Pécs, 1997. JPTE TKI, 170 o.

[] Kéri Katalin – Ambrus Attila József: A sokoldalú ember.
     Budapest, 1996. Calibra Kiadó, 242 o.

[] A tudás kapui. Mozaikok a nevelés történetéből I.
     Egyetemes neveléstörténeti szöveggyűjtemény.

     Budapest, 1995. JPTE-PSZM – Tárogató Kiadó. 136 o.

 

Szerkesztői munka (elektronikus könyvek)

[] Társadalmi nem és oktatás. Konferenciakötet.
     PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola kiadványa, Pécs, 2011.

[] Kéri Katalin – Bárdossy Ildikó – Forray R. Katalin:
     Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Budapest – Pécs, 2006. HEFOP Konzorcium.

[] Tovatűnő álom – Válogatás a gyermekkortörténet európai forrásaiból.
     Szöveggyűjtemény. Pécs, 1999. OSZK-MEK

[] Tollam szivárványba mártom – Források az európai nőtörténet köréből az ókortól
     a 20. századig.
Szöveggyűjtemény Pécs, 1999. OSZK-MEK

[] Nem iskolás fokon… (pedagógiai, neveléstörténeti tanulmányok).
     Konferencia-előadások. Pécs, 1998. OSZK-MEK

[] Magyar nők a dualizmus korában (1867-1914 között). Pécs, 1998. augusztus 22.
     IQDEPO (Dimenzió Software Magazin 21.)

[] Mozaikok a nevelés történetéből. Pécs, 1997. december 1. IQDEPO
     (Dimenzió Software Magazin 12.)

[] Érdekességek a nők történetéből. Pécs, 1996. július 24. IQDEPO
     (Dimenzió Software Magazin 8.). OSZK-MEK

 

Könyvfejezetek

[] Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában.
     Bús Imre – Klein Ágnes – Tancz Tünde (szerk): Értékörzés és -átadás – Nevelés- és
     művelődéstörténeti tanulmányok (Jubileumi kötet Kurucz Rózsa tiszteletére).
     PTE IGYK, Szekszárd, 2012, 17-23. o.

[] Korai hazai források a nőkről és tanuláshoz való jogukról.
     In: Útjelzők. Tanulmányok Forray R. Katalin 70. születésnapjára.
     Szerk.: Orsós Anna – Trendl Fanni, PTE BTK, Pécs, 2012. 154-165. o.

[] Hervasztó jelen, virágzó jövő. Gyermekábrázolás a Nők Lapja címoldalain
     az 1950-es években. In: Ifjúkorok, gyermekvilágok. II. Szerk.: Szabolcs Éva.
     Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2009. 111-166. o.

[] Gyermekábrázolás az 1950-es években a Nők Lapja címoldalain.
     In: Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra,
     sikeres iskola.
Szerk.: Kozma Tamás – Perjés István.
     MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 2009. 203-211. o.

[] Katalin Kéri: Los comienzos de la educación especial o pedagogía curativa en Hungría
     en el siglo XIX. In: El largo camino hacia una educación inclusiva: La educación
     especial y social del siglo XIX a nuestros días.
Coord.: María Reyes Berruezo Albéniz,
     Susana Conejero López, Pamplona-Iruñea, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2009,
      I. Universidad Pública de Navarra, Vol. 1, 2009, ISBN 978-84-9769-244-1, págs. 271-282

[] Művelődés a középkori al-Andalúszban, különös tekintettel a nők lehetőségeire.
     In: Berta Tibor et al. szerk.): Az identitás régi és új koordinátái. – Tanulmányok
     Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus, Szeged-Budapest, 2008, 36-43. o.

[] Antonina de Gerando. In: Femmes pédagogues. t. I. – De l’Antiquité
     au XIXe siècle. Dir.: Houssaye, Jean. Paris, 2008. Ed. Fabert, 585-610. pp.

[] Thérèse Brunsvick. In: Femmes pédagogues. t. I. – De l’Antiquité
     au XIXe siècle. Dir.: Houssaye, Jean. Paris, 2008. Ed. Fabert, 281-309. pp.

[] Az egészség kultúrtörténeti megközelítése (az ókortól a 18. századig).
     In: Egészségpszichológia a gyakorlatban. II. rész, II. fejezet.
     Szerk.: Kállai János, Varga József, Oláh Attila;
     Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2007, 37-50. o.

[] Egyetemes neveléstörténet és történeti, neveléstudományi komparatisztika.
     In: Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Szerk.: Bárdossy Ildikó,
     Forray R. Katalin, Kéri Katalin, Budapest-Pécs, 2006. HEFOP Konzorcium 13-45. o.

[] Katalin Kéri: La medicina precolombina y su influencia en Europa del siglo XVI (algunos
     datos y aspectos) – Viejos y nuevos encuentros entre Europa y América Latina.
     In: Ferenc Fischer – Gábor Kozma – Domingo Lilón (eds.): Iberoamericana
     Quinqueecclensiensis 4. – Ponencias presentadas en el II EncUEntro en Pécs de
     Investigadores del Mundo Iberoamericano – Coloquio internacional.
     Pécs, el 2 y el 3 de mayo de 2005.
     Universidad de Pécs, Centro Iberoamericano. Pécs, 2006, pp. 679-699.

[] Lépések a valóban egyetemes neveléstörténet felé.
     In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005. Szerk.: Kelemen Elemér, Falus Iván.
     Budapest, 2006. Műszaki Kiadó, 119-135. o.

[] Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek első felében
     In: Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei
     – A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története.

     Budapest, 2003. Eötvös József K. 229-245. o.

[] Zarándoklatok és tanulmányutak az iszlám világában.
     In: Zarándokutak. Vallástudományi töprengések a harmadik évezred közepén.
     Szerk.: Ádám Antal – S. Szabó Péter, Pécs, 2002. Pécsi Tudományegyetem, 48-64. o.

[] Katalin Kéri: János Apáczai Csere. In: Premiers pédagogues: de l’Antiquité à la Renaissance.
     Dir.: Houssaye, Jean. Paris, 2002. Ed. ESF, 346-367. pp.

[] Medreszék a középkori iszlám világában. In: Muszlim művelődéstörténeti
     előadások.
Szerk.: Tüske László, Pécs, 2001. Iskolakultúra Könyvek 10. 67-81. o.

[] Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világában.
     In: Muszlim művelődéstörténeti előadások.
     Szerk.: Tüske László, Pécs, 2001. Iskolakultúra Könyvek 10. 46-67. o.

[] Az 1879:XVIII. törvénycikktől a „Lex Apponyi”-ig. Adalékok a kötelező
     magyar nyelvoktatás történetéhez. In: Híd a századok felett – Tanulmányok
     Katus László 70. születésnapjára.
Főszerk.: Hanák Péter, Pécs, 1997.
     University Press Pécs, 269-280. o.

[] Adalékok a pedagógusok Etikai Kódexének elkészítéséhez. In: Pedagógusetika.
     Szerk.: Hoffmann Rózsa, Budapest, 1996. Nemzeti Tankönyvkiadó. 34-44. o.

 

További tudományos közlemények

[] Investigación y enseñanza: la mujer en la historia y en el presente.
     Informe Húngaro In: Revista Historia de las Mujeres.
     Lima, Ano XVI, No. 159, 2015/marzo – abril

[] Nőtörténeti és lánynevelés-történeti kurzusok és kutatások
     a PTE Bölcsészettudományi Karán (hazai kitekintéssel)
     Autonomia és Felelősség – Neveléstudományi folyóirat.
     PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2014/1. sz., 19-31. o.

[] Tudós nők a 17-18. századi Európában
     In: Fizel Natasa – Nóbik Attila (szerk.):
     Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére

     Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2014. 107-125. o.

[] „Nők csak mértékkel olvassanak…” Adalékok a hazai női olvasóközönség
     18-19. századi formálódásának történetéhez.
     In: Csóka-Jaksa Helga – Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor (szerk.):
     Pedagógia – oktatás – könyvtár: Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére.
     PTE Egyetemi Könyvtár (A Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai; 12.), Pécs, 2014. 319-342. o.

[] Nevelés- és művelődéstörténet a kompetencia alapú
     tanárképzésben a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében
     In: Arató Ferenc (szerk.): Horizontok: A pedagógusképzés reformjának folytatása
     PTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2014. 45-57. o.

[] Researching the History of Non-Western Education. Foreword to the Issue
     HERJ – Hungarian Educational Research Journal (Non-European History of Education)
     Debrecen University Press, Debrecen, 2014/november

[] National Past and Worldwide Perspective: a Comparative Approach to the
     Research of the History of Education
     HERJ – Hungarian Educational Research Journal (Non-European History of Education)
     Debrecen University Press, Debrecen, 2014/november

[] Fordítóiskolák a középkori Toledóban
     In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Nyitottság és elkötelezettség
      – Tanulmánykötet Bárdossy Ildikó 60. születésnapjára
. PTE BTK NI, Pécs, 2013. 13-23. o.

[] Tendenciák és eredmények a nőnevelés-történet nemzetközi
     kutatásában – Neveléstörténet és nőnevelés-történet
     Neveléstudomány (Oktatás – Kutatás – Innováció). Főszerk: Vámos Ágnes,
     ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013/3. sz. 22-39. o.

[] „Okos asszony nem marad gyermek nélkül”
     – Anyai szerep, gyermeknevelés a 17-19. századi Magyarországon.
     In: Bús István (szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról.
     PTE IGYK – Gyermekkultúra Kutatócsoport, Szekszárd, 2013. 25-53. o.

[] Hazai művek és viták a lánynevelésről és a női művelődésről
     a XVIII-XIX. század fordulóján.
     Danubius noster: az Eötvös József Főiskola tudományos folyóirata
     1. évf., 2013/1. sz. (tavasz), 19-38. o.

[] Kéri Katalin, Németh András, Pukánszky Béla, Szabolcs Éva:
     Neveléstörténeti tartalmak a magyar neveléstudományi doktori iskolák programjaiban
     In: Baska Gabriella – Hegedűs Judit – Nóbik Attila (szerk.): A neveléstörténet változó
     arcai – A múlt értékei, jelen kihívásai és a jövő.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 29-37. o.

[] Kéri Katalin, Baska Gabriella, Hegedűs Judit, Nóbik Attila:
     A neveléstörténet helyzete a pedagógia és tanár szakos képzésben.
     In: Baska Gabriella – Hegedűs Judit – Nóbik Attila (szerk.): A neveléstörténet változó
     arcai – A múlt értékei, jelen kihívásai és a jövő.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 17-28. o.

[] A francia és spanyol nőnevelés történetének feltárása (Historiográfiai áttekintés)
     Tanulmányok Tölgyesi József 70. születésnapjára.
     In: Csiszár Miklós – Mihalovicsné Lengyel Alojzia – Némethné Farkas Gabriella (szerk):
     A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában.
     Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, Veszprém, 2011. 94-100. o.

[] A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig.
     Sinológiai Szemle, 2010. (közlésre elfogadva, megjelenés alatt)

[] A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban.
      Neveléstörténet (History of Education) 15., 7. évf., 2010/3-4. sz., 17-38. o.

[] Az egyetemes neveléstörténet tág értelmezése.
     Magyar Pedagógia, Főszerk.: Csapó Benő, 110. évf., 2010/3. sz., 265-276. o.

[] A katolikus elemi iskolák és tanítók helyzete Baranyában az I. világháború alatt.
     In: Kutatás és képzés. In honorem Orosz Gábor.
     Szerk.: Brezsnyánszky László – Fenyő Imre; Debrecen – Nyíregyháza, 2010. 41-53. o.

[] Adalékok Ibn Tufajl európai utóéletéhez. In: Az átmenet egyensúlya.
     Szerk.: Ferwagner Péter Ákos – Kalmár Zoltán. Áron Kiadó, Budapest, 2010. 31-40. o.

[] Katalin Kéri: The history of education of subnormal children in Spain.
     In: Normalität, Abnormalität und Devianz. Gessellschaftliche Konstruktionsprozesse und
     ihre Umwälzungen in der Moderne.
Hrsg.: Attila Nóbik – Béla Pukánszky.
     Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010. 211-223. pp.

[] Katalin Kéri: Kinderdarstellung auf den Titelblättern der Nők Lapja (Illustrierte für Frauen)
     in den 1950er Jahren. In: Kindheit – Schule – Erziehungswissenschaft in mItteleuropa
     1948-2008.
Hrsg.: Johanna Hopfner – András Németh – Éva Szabolcs.
     Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009. 55-67. pp.

[] Egy 800 éves modern könyv. Al-Zarnúdzsí útmutatója diákoknak.
     Neveléstörténet, V. évf., 2008/3-4. sz., 110-120. o.

[] XIX. századi magyar források a spanyolországi cigányokról.
     In: A láthatatlan nép. Cigányok az Ibériai-félszigeten és Latin-Amerikában.
     Szerk.: Anderle Ádám. Szeged, 2008. 117-133. o.

[] Messzi tájakon. Világ-, emberkép és gyermekszemlélet az iszlámban.
     Bábák, szülésznők. Az Országos Bábaszövetség folyóirata.
     VII. évf. 1. (14.) sz., 2008. május 17-20. o.

[] Vallások együttélése a középkori Spanyolországban.
     In: Kupa László (szerk.): Vallás és etnikum Közép-Európában. – Tanulmányok.
     B&D Stúdió, Pécs, 2008. 13-24. o.

[] Flemming, Williamina Paton Stevens.
     In: Hockey, Thomas – Trimble, Virginia –– Williams, Thomas R. – Bracher, Katherine – Jarrell,
     Richard A. – Marché II, Jordan D. – Ragep, F. Jamil – Palmeri, JoAnn – Bolt, Marvin (eds.):
      Biographical Encyclopedia of Astronomers. Springer Science – Business Media, LLC. 233
     Spring Street, New York, NY 10013, USA, 2007, p. 375.

[] A nevelés és a tudás fogalmának tartalma az iszlámban. In: Pedagógián innen
     és túl
. Szerk.: Kiss Éva. Pannon Egyetem BTK – PTE FEEK, Pápa, Pécs, 2007, 309-313. o.

[] Cervantes és az iszlám. Valóság, 2007/10. sz., 26-35. o.

[] Kéri Katalin – Forray R. Katalin: Társadalmi nem és iskola. Educatio, 2007/4. sz., 543-550. o.

[] Az aztékok kincse – A Kolumbusz előtti latin-amerikai orvoslás és hatása
     a XVI. századi Európára. Valóság, 2006/11. sz., 16-23. o.

[] Kéri Katalin – Varga Attila: Acélos Szoszó és 25 méter vörös szőnyeg – Átpolitizált
     alsó tagozatos tankönyvek 1950-1956 között. Educatio, XV. évf., 2006 ősz, 3. sz., 553-566. o.

[] Lánynevelés az aztékoknál. Bábák és szülésznők, 2006. március, 4-6. o.

[] Kétfejű kígyók, kutyafejű emberek és más furcsaságok – Fantasztikus lények
     az európai irodalomban az ókortól a 17. századig. In: Új Galaxis 10.
     Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Kiadó, Pécs, 2006. 167-175. o.

[] Leánynevelés az aztékok körében. Neveléstörténet, 2004/1. sz., 92-110. o.
     és Bábák, szülésznők, 2006/március, 4-6. o.

[] Régi és új utakon – Hagyomány és megújulás a neveléstörténetben.
     Pedagógusképzés, 2006/1-2. sz., 175-177. o.

[] Unamuno emlékezete. Neveléstörténet, 2006/1-2. sz., 215-224. o.

[] Apokalipszis – Világvége-elképzelések a kanadai sci-fi irodalomban.
     In: Új Galaxis 8. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Kiadó, Pécs, 2006, 145-151. o.

[] Cervantes y el islam. In: El Don Quijote húngaro. Acta Universitatis
     Szegediensis, Acta Hispanica Tomus X. Ed.: Ádám Anderle, Szeged, 2005, 89-105. o.

[] Életképek a 18. századi Törökországból. Lady Wortley Montagu levelei
     a török nőkről. Világtörténet, 2005 ősz-tél, 46-60. o.

[] „Átpillantását vágyva az egésznek…” – Enciklopédikus gondolkodás
     a nevelés történetében. Neveléstörténet, 2005/3-4. sz., 80-96. o.

[] A nők jogai a középkori iszlámban. JURA, 11. évf., 2005/2. sz., 20-29. o.

[] „Fátyolos” problémák – Európa mai oktatásügye és a muszlimok I-II.
     Új Gondolat, 2004. dec. II/3. 40-41. o. és 2005. június III/1. 44-45. o.

[] Gyermekkortörténet Spanyolországban. Iskolakultúra, 2004/10. sz., 84-94. o.

[] A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái.
     Magyar Pedagógia, 2004/4. sz., 409-429. o.

[] Muszlim nevelésügy a nyugati neveléstörténet-írásban.
     Neveléstörténet, 2004/3-4. sz., 5-23. o.

[] A muszlim nevelés elméleti és történeti alapjai.
     Habilitációs értekezés tézisei, Debrecen, 2004. 32 o.

[] Párizs 5865-ben. – A sci-fi születése Franciaországban. In: Új Galaxis 5.
     Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Kiadó, Pécs, 2004, 17-21. o.

[] Omlett nyolc tojásból. – A Hold a régi irodalomban. In: Új Galaxis 4.
     Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Kiadó, Pécs, 2004, 61-71. o.

[] La mujer azteca. In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 2. Eds.: Ferenc Fischer,
     Gábor Kozma, Domingo Lilón, Universidad de Pécs, Centro Iberoamericano,
     Pécs, 2004, 537-554. o.

[] Kéri Katalin – Varga Attila: A pártideológia tükröződése az 1950-1953 között kiadott
     alsó tagozatos tankönyvekben. Acta Paedagogica, 11-12., 2004/1-2. sz., 23-34. o.

[] Mozlim csillagászat a középkorban. Valóság, 2003/4. sz., 24-29. o.

[] Női egészség, női gyógyítók az aztékoknál.
     Egészségnevelés, 2003/4. sz., 180-183. o.

[] Muszlim orvosi művek a középkori Európában.
     Egészségnevelés, 2003/1. sz., 33-38. o.

[] „Az agyvelő aránylagos könnyűsége…” – Dualizmus-kori vélemények a nők
     testi és lelki tulajdonságairól. Palimpszeszt, 2002/december 19. sz. (ELTE elektronikus
     kiadványa, szerk.: Tóth Tünde,
     URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/04.html)

[] Női szépségápolás az iszlám középkori világában.
     Világtörténet, 2002/tavasz-nyár, 3-20. o.

[] Nevelésügy az aztékok körében Sahagún művei tükrében.
     Valóság, 2002/5. sz., 40-50. o.

[] Nőkép és lánynevelés az 1960-as évek Magyarországán – a tantervek tükrében.
     Acta Paedagogica, 2002/4. sz., 14-21. o.

[] Muszlim kórházak és népegészségügy a középkorban.
     Egészségnevelés, 2002/3. sz., 120-125. o.

[] Allah vendégei – A mekkai zarándoklat. Valóság, 2002/3. sz., 60-68. o.

[] Gyermekképünk az ötvenes évek első felében.
     Iskolakultúra, 2002/3. sz., 47-59. o.

[] Holdarcú, karcsú ciprusok – A női szépség ábrázolása a középkori
     iszlám irodalomban. Valóság, 2001/12. sz., 28-39. o.

[] „Keressétek a tudást mindenütt!” – Tanulmányutak a középkori
     iszlám világban. Iskolakultúra, 2001/11. sz., 3-10. o.

[] „Egyetemes” neveléstörténet-írás – Iszlám neveléstörténet
     nélkül? Valóság, 2001/8. sz., 40-51. o.

[] Az iszlám neveléstörténet kutatásának és tanításának szükségességéről.
     Acta Paedagogica, 2001/2. sz., 21-27. o.

[] A világ díszei – Gyermekszemlélet a középkori iszlám világban.
     Valóság, 2001/1. sz., 54-61. o.

[] A „Földi Paradicsom” – A muszlim fürdőkultúra szerepe
     az egészség és szépség megőrzésében. Egészségnevelés, 2001/1. sz., 36-40. o.

[] Tudománnyal nevelni tudományra – Weszely Ödön az egyetem eszméjéről.
     Új Pedagógiai Szemle, 2000/12. sz., 98-100. o.

[] Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban.
     Iskolakultúra, 2000/6-7. sz., 81-97. o.

[] „Édes szirupok, gyógyító balzsamok…” – A középkori mozlim
     orvoslás története. Valóság, 2000/6. sz., 58-69. o.

[] Rousseau magyar követője az egészségnevelésről.
     Egészségnevelés, 2000/3. sz., 104-107. o.

[] „Mértékletes vidámság és tikmonyszék” – Két erdélyi tudós gondolatai
     az egészségről. Egészségnevelés, 2000/1-2. sz., 47-51. o.

[] „A tudás legyen gazdagságod” – Medreszék a középkori iszlám világban.
     Iskolakultúra, 1999/12. sz., 29-40. o.

[] Bús donnák és más csodák – Magyar utazók írásai a spanyol nőkről (1808-1911).
     Valóság, 1999/7. sz., 58-65. o.

[] Az írott szó csendes birodalma – Könyvek és könyvtárak a középkori
     iszlám világban. Iskolakultúra, 1999/5. sz., 29-40. o.

[] Alapfokú oktatás a középkori iszlám világban.
     Magyar Pedagógia, 1999/1. sz., 61-71. o.

[] Nők a fátyol mögött – Művelt nők a középkori al-Andalúszban.
     Valóság (ISSN 0324-7228), XLI. évf., 1998/augusztus, 8. sz., 64-70. o.

[] Az indusdió magja. Iskolakultúra, 1998/5. sz., 76-79. o.

[] „A beteg szíve kedvetlen, az étele ízetlen…”.
     Egészségnevelés, 1998/4. sz., 183-184. o.

[] A felnőttek nagyított gyermekek? – Neveléstörténeti szemléletváltás
     és gyerekkortörténeti kutatások. Pedagógusképzés, 1998. 116-124. o.

[] Híres nők a csillagászat történetében. Valóság, 1998/2. sz., 84-98. o.

[] „Sas vagy Te, jaguár vagy…!” – Egészségnevelés az aztékok körében.
     Egészségnevelés, 1998/1-2. sz., 74-77. o.

[] Egy salamancai diák naplója 1568-69-ből.
     Iskolakultúra, 1998/1. sz., 125-127. o.

[] Tanárok a középkori iszlám világban.
     Magyar Pedagógia, 1998/1. sz., 17-25. o.

[] Az Interneten át nem lehet egymásra kacsintani. In: Kooperatív stratégiák
     az iskolában
II., szerk.: Vastagh Zoltán, JPTE, Pécs, 1996. 108-117. o.
     és Internet Kalauz, 1997/október, 58-60. o.

[] Rendszer és Tudás : A tudományok rendszerezése és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban.
     Iskolakultúra (ISSN 1215-5233), VII. évf., 1997/október, 10. sz., 110-114. o.

[] Női lapok a 18-19. század Európájában.
     Világtörténet, 1997/ősz-tél, 74-78. o.

[] Córdoba virágkora és II. al-Hakam könyvtára.
     Valóság, 1997/7. sz., 72-76. o.

[] Halk női hang a 18. századból. Iskolakultúra, 1997/6-7. sz., 164-166. o.

[] Ibn Szina (Avicenna) gondolatai az egészségmegőrzésről.
     Egészségnevelés, 1997/6. sz., 296-298. o.

[] Josefa Amar y Borbón könyve az egészségnevelésről.
     Egészségnevelés, 1997/5. sz., 252-253. o.

[] Ibn Tufail, az arab Rousseau. Iskolakultúra, 1997/4. sz., 120-123. o.

[] Női időtöltések száz évvel ezelőtt.
     Valóság, (ISSN 0324-7228), XL. évf., 1997/március, 3. sz., 36-43. o.

[] A Nagyenyedi Bethlen Könyvtár kisdedneveléssel foglalkozó könyvei.
     Egészségnevelés, 1997/2. sz., 93-96. o.

[] Nebrija, a humanista pedagógus.
     Embernevelés, 1997/2. sz., 11-15. o.

[] Egy nyelvkönyv 1539-ből. Iskolakultúra, 1997/1. sz., 109-111. o.

[] A Belle epoque Párizsa és Párizs Bella Oterója.
     Valóság, 1996/12. sz., 61-65. o.

[] Szemléletváltás a neveléstörténet tanításában.
     Iskolakultúra, VI. évf., 9. sz., 1996/szeptember, 103-107. o.

[] Kmety képviselő úr és a „női szörnyetegek” – Egy 1907-es
     parlamenti felszólalás sajtóvisszhangja. Iskolakultúra, 1996/3. sz., 101-103. o.

[] A modern leánynevelés útjain – De Gerando Antonina.
     Embernevelés, 1996/2. sz., 11-18. o.

[] Nemzeti Távoktatási Egyetem Spanyolországban.
     Magyar Felsőoktatás, 1995/10. sz., 29-30. o.

[] Így látták a magyar nőket külföldön, a századfordulón.
     Honismeret, 1995. szeptember, 69-70. o.

[] Tanítók a baranyai római katolikus népiskolákban (1868-1918)
     Iskolakultúra, V. évf., 1995/5. sz., 36-44. o.

[] Én így tanítom az embertant.
     Iskolakultúra, V. évf., 1995/18-19. sz., 85-90. o.

[] Hátrányos helyzetben.
     Család, gyermek, ifjúság, IV. évf., 1995/3-4. sz., 57-60. o.

[] Nemi erkölcsök, magzatveszejtés a történeti Baranya református falvaiban.
     Honismeret, 1995. január, 57-59. o.

[] A katolikus elemi iskolák állapota Baranyában (1868-1914).
      Baranya – Történelmi Közlemények VII-VIII. évf., 1994/95, 197-221.o.

[] Kéri Katalin – Vitai Miklós: Óravázlatok az embertan tanításához.
     In: Óravázlatok az embertan tanításához, Miskolc, 1993, 53-64. o.

[] Juan Luis Vives élete és művei
     Neveléstörténeti Füzetek 12. (Sorozatszerk.: Kelemen Elemér, Felelős szerk.: Balogh László)
     Vivestől Kodályig – Neveléstörténeti évfordulók OPKM, Budapest, 1993, 3-11. o.

[] A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában – Adalékok
     a középkortól a XIX. század végéig.
     In: Komlósi Ákos (szerk.): A szocializációs zavarok korai megelőzése – primér prevenció
     a 0-3 éves korosztály körében, valamint a szakemberképzés lehetőségei és feladatai
     a korai megelőzés érdekében.

     Kisgyermeknevelési konferencia, Pécs, 1992 — JPTE BTK Pedagógiai Tanszék
     – Comenius Oktatásszervező Bt., Pécs, 1993, 270-284. o.

[] Gőbel János György életútja (1835-1903).
     Nevelés- és Művelődéstörténeti Közlemények, Kaposvár, 1990/3. sz., 20-34. o.

 

Szakfordítások

[] Azték herceg intelmei fiának. Forrásközlés. Neveléstörténet 2004/1. sz., 105-107. o.
     (Sahagún, Fray Bernardino de: Historia general de las cosas de Nueva España I.
     Alianza Universidad, Madrid, 1988. 6/XVIII. fejezet (részlet) 366-367. o.)

[] Azték herceg intelmei leányának. Forrásközlés. Neveléstörténet 2004/1. sz., 103-104. o.
     (Sahagún, Fray Bernardino de: Historia general de las cosas de Nueva España I.
     Alianza Universidad, Madrid, 1988. 6/XVIII. fejezet (részlet) 366-367. o.)

[] Al Zarnúdzsí: A diák nevelése – A tanulás módszerei. Forrásközlés. (spanyolból és angolból,
     a teljes mű fordítása)
In: Kéri Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban. Iskolakultúra
     Könyvek 16, Pécs, 2002. – Elektronikus változat
     (Források: Az-Zarnújí (1947): Taclím al-Mutacallim-Taríq at-Tacallum. Instruction of
     the Student: The Method of Learning. King’s Crown Press, New York.
     Ford., bevez.: Grunebaum, G. E. von – Abel, M. Theodora. és Az-Zarnuji, Burham Ad-Din
     (1991): Instrucción del estudiante: el método de aprender. Libros Hiperión, Madrid.
     Ford., bevez.: Kattan, Olga.)

[] Az oktatásügy kiterjesztése. In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek
     Szerk.: Kéri Katalin, JPTE TKI, Pécs, 1997., 164. o. (R. Laidlaw: Australian
     History c. könyvéből, Victoria, 1991. 161. o.)

[] Ausztrál nevelés (társfordítóval). In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek
     Szerk.: Kéri Katalin, JPTE TKI, Pécs, 1997. 161-164. o. (J. Rickard: Australia – A cultural
     history c. könyvéből, Longman, London and New York, 1988. 85-91. o.)

[] Az oktatásügy fejlődése Észak-Amerikában. In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek
     Szerk.: Kéri Katalin, JPTE TKI, Pécs, 1997., 145-153. o. (Atkinson-Maleska: Historia
     de la educación c. könyvből, ed. Martinez Roca, Barcelona, 1966. 128-137. o.)

[] India neveléstörténete. In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek
     Szerk.: Kéri Katalin, JPTE TKI, Pécs, 1997., 36-39. o. (Encyclopedia of Asian
     History I. c. könyvből, ed. A. T. Embree, Charles Scribner’s sons New York, Collier
     Macmillan P. London, 1988. 429-431. o.)

[] Nevelés a XVI-XVII. századi kongói királyságban. In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek
     Szerk.: Kéri Katalin, JPTE TKI, Pécs, 1997., 20-22. o. (Georges Balandier: La vie quotidienne
     au royaume de Kongo de XVI au XVIII siècle c. könyvéből, Hachette, Paris, 1965. 211-213. o.)

[] Sarah Bernhardt: Az internátusban (angolból)
     In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995. 112. o.

[] A palenciai egyetem alapításáról (spanyolból)
     In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995. 63. o.

[] Egy northami elemi iskola igazgatójának, Fabiannak feljegyzései (olaszból) In: A tudás kapui,
     Szerk.: Kéri Katalin; Tárogató-JPTE-PSZM, Budapest, 1995. 63., 64., 68., 74-76., 112., 117. o.

[] Juan Luis Vives: Hazatérés és gyermekjátékok (spanyolból)
     In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995. 74-76. o.

[] Platter emlékei anyjáról és neveléséről (spanyolból)
     In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995. 76. o.

[] Ibn Khaldún: Nevelésemről (spanyolból)
     In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995. 68. o.

[] Raimundus Lullus: A gyermek neveléséről (spanyolból)
     In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995. 64. o.

 

Tudományos-ismeretterjesztő cikkek

[] Toledo elméi. Békés egymás mellett fordítás. IPM, 2008/szeptember 88-98. o.

[] Levelek a háremből. IPM, 2005/november 80-90. o.

[] Maturáló kisasszonyok. Az érettségi vizsga hőskora. IPM, 2005/október 84-90. o.

[] Szoknyás üstökösvadászok. IPM, 2004/október 82-87. o.

[] Repülőszőnyegen Mekkába – Régi muszlim városok III.
     A Gondolat, 2002/február, 38. o.

[] Repülőszőnyegen Granadába – Régi muszlim városok II.
     A Gondolat, 2001/augusztus, 46. o.

[] Repülőszőnyegen Córdobába – Régi muszlim városok I.
     A Gondolat, 2001/április, 40. o.

[] Ki nemzetét tiszta szívből szerette – Hunyadi Mátyás neveltetése.
     Napi Magyarország, 1998. július 4., 13. o.

[] Széchenyi István – Magyarország tanítómestere.
     Napi Magyarország, 1998. március 21., 18. o. és In: A pedagógia horizontja.
     Szerk.: Brezsnyánszky László – Holik Ildikó – Tasné Zelei Veronika.
     Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004, 30-32. o.

[] A pécsi egyetem a középkorban.
     Napi Magyarország, 1998. március 7., 16. o.

[] „Világ közepe” a világ végén – Spanyol-Galícia.
     Napi Magyarország, 1998. február 7., 19. o.

[] Szita, szita, péntek… – Milyen könyvekből tanultak az első magyarországi
     iskolások? Napi Magyarország, 1998. január 31., 20. o.

[] Vadászat a muzulmán Spanyolországban. Nimród, 1997/6. sz., 13. o.

[] Bécquer, a halhatatlan költő.
     Új Arc, III. évf., 1994. december – 1995. február, 11. sz., 21. o.

[] Manuel Machado, a romantikus sevillai költő. Új Arc, III. évf., 1994. május-június, 12. o.

[] Szépség és költészet. Új Arc, III. évf., 1994. február-március, 14. o.

[] Meddig fiatal a tanár? Új Katedra, 1993. szeptember

[] Egy évforduló ürügyén – a tanári fizetésekről. Új Katedra, 1993. szeptember

 

Recenziók

[] Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás az Aranycsapat korában.
     Gondolat Kiadó, Budapest. 272 o. Magyar Pedagógia, 2012/2. sz., 125-126. o

[] Időutazás a magyar nevelés és művelődés történetében.
     (Donáth Péter könyvéről) Elektronikus Könyv és Nevelés, X. évf., 2008/3. sz.

[] A „Debreceni Iskola” Neveléstudománytörténeti vázlata. (A Brezsnyánszky László
     által szerkesztett könyvről) Magyar Pedagógia, 107. évf., 2007/3. 271-274. o.

[] Zsigmond Anna: Amerika: Társadalom és oktatás. Fordulópontok az amerikai
     oktatáspolitikában. Gondolat, Budapest. 2005. 266.
     Neveléstörténet, 3. évf., 2006/3-4. sz. 169-170. o.

[] A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. (Németh András könyvéről)
     Pedagógusképzés, 2004/1. 121-123. o.

[] A számvetés ideje.
     Iskolakultúra, 2002/2. 117-119. o.

[] Kéri Katalin – Fericsán Kálmán: Szerep és alkotás.
     Századok, 1998/4. sz. 979-981. o.

[] Áll előttünk nyolc virágszál.
     Napi Magyarország, 1998. február 14., 18. o.

[] Ínyencfalat Apícius tenyeréből.
     Új Magyarország, 1997. december 22.

[] Omar Khajjám tágas sátorában.
     Új Magyarország, 1997. november 10., 11. o.

[] Barangolás a neveléstörténet századaiban.
     Új Magyarország, 1997. szeptember 13. 8. o.

[] Európa a tengerre néz.
     Új Magyarország, 1997. augusztus 23., 10. o.

[] Japán ibériai százada. Világtörténet, 1997/ősz-tél, 80-81. o.

[] Bornemissza Anna mindentudó szakácskönyve.
     Iskolakultúra, 1997/2. 90-92. o.

[] Játszanék Hellászt!
     Új Pedagógiai Szemle, 46. évf., 1996/11. sz., 107-109. o.

[] Historia de las mujeres IV. El siglo XIX.
     Világtörténet, 1995. tavasz-nyár, 76. o.

[] Diccionario de mujeres célebres.
     Világtörténet, 1995. tavasz-nyár, 75. o.

[] Kéri Katalin – Vitai Miklós: Tanítható-e az ember?
     Iskolakultúra, 1994/7. 63-64. o.

 

Nyilvános dokumentumtárban őrzött kéziratok

[] A muszlim nevelés elméleti és történeti alapjai.
     Habilitációs értekezés, DE, Debrecen, 2004. (kézirat) 244 oldal

[] Mozaikok az egészségnevelés történetéből.
     PTE, Pécs, 1999. (Kézirat) 40 oldal

[] Magyar nők a dualizmus korában. Ph.D. értekezés és tézisek,
     PTE, Pécs, 1997. (kézirat) 219 oldal + mellékletek

[] „Embertan” a tanárképzésben. In: A társadalmi, közoktatási és szakmafejlesztési
     követelmények érvényesítése a pedagógusképzésben. Kutatási jelentés
.
     PSZM-JPTE TKI, Pécs, 1994. 118-125. o. (Kézirat)

[] Gondolatok a pedagógiáról és az iskoláról – Az Új Pedagógiai Szemle interjúi alapján.
     In: A társadalmi, közoktatási és szakmafejlesztési követelmények érvényesítése
     a pedagógusképzésben. Kutatási jelentés
. PSZM-JPTE TKI, Pécs, 1994. 67-79. o. (Kézirat)

[] A történeti Baranya megye római katolikus iskolaügye 1868-1918 között.
     Egyetemi doktori értekezés, 1-2. kötet. PTE, Pécs, 1993. (kézirat) 410 oldal

[] Gőbel János György néptanító életútja. OTDK III. díjas pályamunka, Nyíregyháza,
     1989. Fejér Megyei Levéltár – Kézirattár, Székesfehérvár.

[] Népi táplálkozás Nagyvenyimen. Megyei néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat
     középiskolásoknak II. díjas pályamunka, István Király Múzeum,
     Székesfehérvár. 1984. 30 oldal

[] Cselédsors. „Így látom hazánk mezőgazdaságát diákszemmel 1983” országos középiskolás
     verseny II. díjas pályamunka. Magyar Mezőgazdasági Múzeum,
     Budapest, 1984. (Beadva: Nagyvenyim, 1983. február 13.)

[] Egy Fejér megyei település dűlőnevei. Megyei néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat
     középiskolásoknak II. díjas pályamunka, István Király Múzeum,
     Székesfehérvár. 1983. 25 oldal

 

Televíziós előadások, egyéb szereplések

[] I. Nemzetközi Kisgyermek-Nevelési Konferencia. Kaposvár, 2015. február 5-6.
     Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Új tanügyi épület
     Somogy Televízió, Híradó, Kaposvár, 2015. február 5.

[] A muszlim fürdőkultúra.
     Család Barát, Duna TV, Riporter: Farkas Boglárka, 2009. május 28., 10.50-11.00

[] XIX. századi magyar nők.
     7 NAP – közéleti magazin. Komló és Térsége Televízió, 2009 körül

[] Pécsi pedagógusok: Jean Houssaye megjelent könyve apropóján
     Közreműködik: Dr. Kovács Sándor és Dr. Kéri Katalin,
     Tudósportré, Szerkesztő: Hangyál János, Pécs TV, 2008. február 4., 15:12:44

[] Régi és Új utakon: Hagyomány és megújulás a neveléstörténetben
     Konferencia a PAB Székházban – Közreműködik: Kéri Katalin,
     Szerkesztő: Vígh Gabriella, Pécs Tv, 2005. december 2.

[] Nőnem: Előadás a muszlim nőkről
     Pécsi Kulturális Központ, Közreműködik: Kéri Katalin, Szerkesztő: Vígh Gabriella,
     Pécs Tv, 2005. november 18.

[] Az első magyar leányközépiskola
     MTV 1, Magyar elsők c. műsor, Szerkesztő: Takács Vera, 2004. január 24.

[] Nők az iszlám világában
     Nyitott Egyetem – Pécsi Városi Televízió, Szerkesztő: Kosaras Attila, 2002. november 3.

[] Nevelés és művelődés az iszlám középkori világában
     Nyitott Egyetem – Pécsi Városi Televízió, Szerkesztő: Kosaras Attila, 2002. október 30.

[] Könyvbemutató: A tudás kapui
     Universitas TV – Pécsi Városi Televízió, Rendező-operatőr: Kosaras Attila
     Főszerkesztő: Kismányoki Károly, 1996. május 8.

 

Rádiós előadások, riportok

[] Beszélgetés az Iszlámról – Formabontó: Abu Dhabi Nagydíj c. műsor
     Szerkesztők: Bera Emese, Tóth Róbert, Riporter: Emesz Lilla – MR1, Kossuth Rádió, Pécs.
      Elhangzott: 2012. november 4. 15.30-15.37

[] Tradicionalitás és nőiség. – Délután c. műsor – MR6, a Régió Rádiója,
     Pécs. Elhangzott: 2009. május 11. 15.10-15.50

[] Hölgyek napernyővel. – A Társalgó című műsorban elhangzott beszélgetés
      – Riporter: Marton Éva. Szerkesztő: Lehoczky Orsolya. Műsorvezető: Győri László
     Elhangzott: Bartók Rádió, 2009. április 28. 19.10-19.20

[] A háremek titka – Az Irodalmi Újság című műsor részlete –
     Riporter: Markovics Ferenc Műsorvezető: Antal István. Szerkesztő: Jósvai Lívia.
     Felelős szerkesztő: Kőrösi Zoltán; Elhangzott: 2002. augusztus 10., Kossuth Rádió 15:05-16:55

[] Iszlám-Keresztény Konferencia (Riport) – Az Estidőben című műsor részlete –
     Szerkesztő: Bicsák Eszter, Wolf Krisztián
     Elhangzott: 2001. november 28., Pécsi Rádió 18:30-22:30.

[] Ünnep (Beszélgetés az ünnepről) – Az Estidőben című műsor részlete
     – Riporter: Gombár Gabriella Elhangzott: 2000. január 08., Pécsi Rádió 18:30-19:30

[] Dangerous Beauty – Nők a reneszánszban – A Randevú című műsor filmekről szóló részlete.
     Riporter: Balogh Róbert. Elhangzott: 1999. június 4., Pécsi FORDAN & ZENGŐ Rádió

[] Nők tegnap (a XIX. században), ma és holnap (a XXI. században) – hétköznapok, munka,
     kultúra, sport, divat, életmód, lehetőségek
. Felelős szerkesztő: Rékai Gábor
     Elhangzott: Mérleg 1997. július 30., Kossuth Rádió 22:30-23:00

 

Konferencia-szereplések, tudományos előadások

I. Hazai előadások

[] Gyermekkultúra és gyermekkortörténet Spanyolországban
     „Gyermekek különböző és hasonló kultúrákban”
     c. Gyermekkultúra Konferencia. PTE Illyés Gyula Kar,
     Szekszárd, 2015. március 10.

[] Tudós nők a 17-18. századi Európában
     In: Fizel Natasa – Nóbik Attila (szerk.):
     Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére

     MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, Neveléstörténeti Albizottság, Szeged, 2014. december 19.

[] Nevelés- és művelődéstörténet a kompetencia alapú
     tanárképzésben a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében
     Horizontok: A pedagógusképzés reformjának folytatása
     Pécsi Tudományegyetem BTK, Pécs, 2014. április 28-29.

[] Interkulturális-összehasonlító kutatások
     „A magyar neveléstudomány helyzete és tudományos irányzatai”
     című szimpóziumon előadott előadás szerkesztett változata
     Magyar Tudományos Akadémia, Kisterem, 2013 október 18.

[] Teleki Blanka és a magyar leánynevelés – Szimpózium a Teleki család történelmi szerepéről,
     PTE Egyetemi Könyvtár, Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont,
     Pécs, 2012. október 30., 10:40-11:20

[] Hölgyek napernyővel (Előadás).
     PTE IGYK, Meilinger Zsolt felvétele, Szekszárd, 2012. május 14.

[] Hogyan és miért tanuljunk? Al-Zarnúdzsí 800 éve írt könyvének üzenete.
     Tanévnyitó professzori előadás. PTE BTK, 2011. szeptember 12.

[] Nők a tudomány történetében. Tudományos Napok, Kaposvári Egyetem, 2011. május

[] Könyvtári beszélgetés – Allah bölcsessége: Nevelés- és művelődés a középkori iszlámban.
     Pécsi Tudásközpont, Darvasi Réka felvétele, 2011. március 31.

[] Pedagógiai képkutatások. X. Országos Neveléstudományi Konferencia,
     Új módszerek és irányok a neveléstörténeti kutatásokban című szimpózium,
     Budapest, 2010. november

[] Kultuszok és rítusok a 16. századi azték nevelésügyben.
     Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti albizottsága éves konferenciája
     (Rítusok – ritualizáció – kultuszok) Veszprém, 2010. július 25-27.

[] Fináczy Ernő és a nőnevelés történetének kutatása. 150 éve született Fináczy Ernő
     – tudományos tanácskozás. MTA neveléstörténeti albizottsága, WJLF Pedagógia szakja
     és MSZT oktatásszociológiai szakosztálya közös rendezvénye, Budapest, 2010. május 28.

[] Nevelés- és Művelődés az Iszlámban a XII. században
     Iszlám Nap 2010. a Magyarországi Muszlimok Egyháza és a Művészetek és Irodalom
     Háza közös rendezvénye Pécs, 2010. május 15., 15.30-16.00

[] Seherezádé nyomában (Nők a középkori iszlámban)
     József Attila Könyvtár, Dunaújváros, 2010. május 8.

[] Tradicionalitás és nőiség
     Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány – 10. Test és Lélek Napja c. rendezvény
     Pécs, 2009. május 9.

[] Könyvbemutató: Hölgyek napernyővel.
     Közreműködik: Szirtes Gábor, Művészetek és Irodalom Háza Breuer Marcel terem,
     Pécs, 2009. február 24.

[] Hölgyek napernyővel – Nők a dualizmus kori Magyarországon (1867-1914).
     Művészetek és Irodalom Háza Breuer Marcel terem, Pécs, 2009. február 24.

[] Gyermekábrázolás az 1950-es években a Nők Lapja címoldalain.
     VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Gyermekvilágok az 1950-es években
     szimpózium, Budapest, 2008. november 11-13.

[] Vallások együttélése a középkori Spanyolországban. Vallás és etnikum Közép-Európában.
     A magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és az
     MTA PAB Kisebbségkutató Munkabizottsága konferenciája, Pécs, 2007. november 23-24.

[] A spanyolországi tanítóképzés történetének csomópontjai.
     Az MTA Neveléstörténeti Albizottsága, az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága,
     az MTA VEAB Neveléstörténeti Munkabizottsága és a PTE IGYFK közös konferenciája.
     Szekszárd, 2007. június 1-2.

[] Kerek világ – Az egyetemes neveléstörténet kereteinek kitágítása.
     Az MTA Neveléstörténeti albizottsága és az MTA-PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága
     konferenciája, Pécs, 2005. december 2-3.

[] „Átpillantását vágyva az egésznek…” – Enciklopédikus gondolkodás a nevelés történetében
     Korszellem és felelősség. Neveléstudományi gondolkodás a huszadik században.
     MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága,
     Debreceni Egyetem, DEAB, Debrecen, 2004. november 19.

[] Gondolatok az egészségről — az ókortól a 18. századig.
     Egészségfelfogás a történelemben Egészségpszichológia a gyakorlatban konferencia,
     Pécs, MTA-PAB, 2004. november 12.

[] „Fátyolos” problémák – Európa oktatásügye és a muszlimok.
     In: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2004. október 20-22.,
     Lehmann Magdolna – Nikolov Marianne (szerk.):
     Tanulás, kommunikáció, nevelés : Program : Tartalmi összefoglalók,
     Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2004. 239. o.

[] Gyermekek a történelemben. Óvodatörténeti Konferencia, Pécs, 2004. március 18.

[] Miguel Unamuno emlékezete. A Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya és az
     MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága közös felolvasóülése,
     Budapest, 2003. december 5.

[] Gyermekkortörténet Spanyolországban. III. Országos Neveléstudományi Konferencia,
     Gyermekkortörténeti Szimpózium. MTA, Budapest, 2003. október 9-11.

[] Muszlim pedagógiai gondolkodók a középkorban.
     A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya és az MTA Pedagógiai Bizottsága
     Neveléstörténeti Albizottsága közös felolvasóülése, Budapest, 2002. december

[] Zarándoklatok és tanulmányutak az iszlám világában.
     Mandulavirágzási Tudományos Napok, PTE, Pécs, 2002. március 05.

[] Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek első felében.
     I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. október 25-27.

[] A nők helyzete Magyarországon az 1950-es évek első felében.
     Dunaújváros 50 éves – emlékkonferencia. Dunaújváros, 2000. május 2.

[] XX. század – A gyermek évszázada (?). Óvodai Napok, Kaposvár, 2000. április 14.

[] Kreatív sokszínűség. Tanári konferencia a kreativitásról; Lengyeltóti, 2000. március 13.

[] Neveléstörténeti kutatások Baranya megyében 1990-1997.
     MTA-PAB, neveléstörténeti felolvasóülés, Pécs, 1997. október 17.

[] Tudományrendszerezés, tanulmányi tervek a középkori iszlám világban.
     MTA-PAB, neveléstörténeti felolvasóülés, Pécs, 1997. október 17.

[] A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában – Adalékok
     a középkortól a XIX. század végéig.
     In: Komlósi Ákos (szerk.): A szocializációs zavarok korai megelőzése – primér prevenció
     a 0-3 éves korosztály körében, valamint a szakemberképzés lehetőségei és feladatai
     a korai megelőzés érdekében.

     Kisgyermeknevelési konferencia, Pécs, 1992

[] Juan Luis Vives, spanyol humanista
     Évfordulók a nevelés történetében, MTA Neveléstörténeti albizottsága, Budapest, 1992.

[] Baranya megye katolikus iskolái az I. világháború idején
     Neveléstörténeti felolvasóülés, MTA-PAB, Pécs, 1991.

[] Gőbel János György, székesfehérvári néptanító életútja.
     Neveléstörténeti felolvasóülés, MTA-PAB, Pécs, 1989.

II. Nemzetközi konferencia-szereplések

[] A neveléstörténet helye és szerepe a kompetencia alapú pedagógusképzésben
     „Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban” c. Nemzetközi Tudományos Konferencia,
     Plenáris előadás, Selye János Egyetem Konferencia-központ,
     Hradná 2, 945 01 Komárno, 2016. szeptember 13.

[] La guerra y la psique del niño / War and the Child’s Psyche
     ISCHE XXXVI. konferenciája, London, 2014. július 23-26.
     Education, War & Peace, International Standing Conference for the History of
     Education 36 (ISCHE)
, Institute of Education, University of London, 23-26 july 2014,
     Abstract Book, p. 169-171.

[] Western influences and national characteristics of the 18th century Hungarian women.
     education literature
. ISCHE XXXIV. konferenciája, Genf, 2012. június 28.
     Internationalization in education (18th – 20th centuries) International Standing Conference
     for the History of Education 34 (ISCHE)
, Society for the History of Children and Youth
     & Disability History Association, 27-30 juin 2012 Geneva, Abstract Book, p. 125.

[] Utópiák a neveléstörténetben, nevelés az utópiákban.
     Nemzetközi tanácskozás, PTE, Pécs, 2009. december 4.

[] Special Education in Nineteenth Century Spain.
     Nemzetközi neveléstörténeti tanácskozás, Eger, 2009. október 2-4.

[] Les idées de réforme d’ János Apáczai Csere sur l’éducation populaire au 17e siècle.
     31st session of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 31),
     August 26-29, Utrecht University, 2009

[] Los comienzos de la educación especial o pedagogía curativa en Hungría en el siglo XIX.
     XV Coloquio de Historia de la Educación: El largo camino hacia una Educación Inclusiva.
     (La Educación Especial y Social del siglo XIX a nuestros días)
     Pamplona, 2009. június 29 – július 1.

[] A spanyolországi cigányság a 19. századi magyar nyelvű nyomtatt forrásokban
     Cigányság a hispán világban. MTA Magyar-Spanyol Történész Vegyesbizottság és
     MTA SZAB Hispanisztika Munkabizottsága nemzetközi konferenciája.
     Szeged, 2008. október 30-31.

[] Children’s representation in the 1950s on the title leaves of the
     journal Nők Lapja (Magazine for Women)

     Kinderdarstellung in den 1950er Jahren auf den Titelblättern der Zeitschrift „Nők Lapja”
     Neveléstudomány – iskola – gyermekkor Közép-Európában (1948-2008).
     Nemzetközi Szimpózium, Eger, 2008. október 2-4.

[] Pedagógiai sajtó a dualizmus kori Baranyában.
     I. Nemzetközi neveléstörténeti konferencia, Fürstenfeld, 2006. május

[] La medicina precolombina y su influencia en Europa del siglo XVI
     (algunos datos y aspectos)
Viejos y nuevos encuentros entre Europa y América Latina:
     II. Encuentro en Pécs de Investigadores del Mundo Iberoamericano. 2005. május 2-6.

[] La mujer azteca. I. Encuentro Internacional en Pécs de Latinoamericanistas
     de Europa Central, Pécs, 2003. április 4-5.

[] Nevelésügy az aztékok körében Sahagún művei tükrében.
     I. Pécsi Latinamerikanista Találkozó – Tudományos szeminárium, 2002. április 19.

[] El reflejo de los cambios históricos del siglo XX en los libros de texto
     en Hungría
ISCHE XXII. konferenciája, Alcalá de Henares, 2000. szeptember 7.

[] La historia de la educación en Hungría
     La Educación Comparada, Universidad de Salamanca, Spanyolország, 1999. április 27.

[] Új iskolák a századelő Magyarországán. Nemzetközi pedagógiai tanácskozás, Galánta, 1996.

[] La presse féminine en Hongrie dans la deuixième moitié du XIX-e siècle.
     MTA Magyar-Francia Történész Vegyesbizottság konferenciája, Pécs, 1996.

 

Bevezetők, előszavak, köszöntők

[] Bevezetés. In: Hüber Gabriella Margit – Nagy Adrienn – Takács Zsuzsanna Mária (szerk.):
     Szakmai életút-lapozgató IV. Válogatás Kovács Sándor írásaiból.
     PTE BTK NI, Pécs, 2013. 11-12. o.

[] Előszó. In: Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Szakmai életút-lapozgató III.
     Vastagh Zoltán emlékkötet.
PTE BTK NI, Pécs, 2012. 9-10. o.

[] Bevezetés. In: Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Szakmai életút-lapozgató II.
     Komlósi Sándor emlékkötet.
PTE BTK NI, Pécs, 2011. 13-15. o.

[] Bevezetés. In: Bohonya Réka – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Szakmai életút-lapozgató.
     Várnagy Elemér köszöntése 80. születésnapján.

     PTE BTK NI, Pécs, 2010. 11-12. o.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt szereti: